Memacu arus da'wah berpandukan al-Quran dan as-Sunnah dengan methodologi Salaf. Menggerakkan arus Tajdid, Tasfiyah dan Tarbiyah. Layari laman rasmi INTIS http://intisonline.com
 
HomeCalendarFAQSearchMemberlistUsergroupsRegisterLog in

Share | 
 

 Darjat Kitab- Kitab Hadith

Go down 
AuthorMessage
Abu_Ayyub

avatar

Posts : 25
Join date : 14/06/2009
Age : 29
Location : ...........

PostSubject: Darjat Kitab- Kitab Hadith   Fri Jun 19, 2009 1:15 pm

Para ulama telah membahagikan darjat atau tingkatan kitab- kitab hadith mengikut keutamaannya,Sepertimana yang telah dinukilkan oleh Syah Abdul Aziz anak kepada Syah Waliullah di dalam risalahnya yang ringkas.Ulama telah membahagikan kepada lima peringkat;

1.Peringkat Pertama : Kitab-kitab yang hanya memuatkan hadith yang shahih
-Muwatha` Imam Malik b.Anas (wafat 179H)
-Shahih Bukhari , Muhammad b.Ismail (194H-256H)
-Shahih Muslim, Muslim b.Hajjaj (204H-261H)
-Shahih Ibnu Khuzaimah, Abu Bakr Muhamamad bin Ishak b.Khuzaimah (wafat 311H)
-Shahih Ibnu Hibban,Abu Hatim Muhammad b.Hibban(Wafat 354H)
-Shahih Abu `Awanah,Yaakub b. Ishak b.Ibrahim(wafat 316H)
-Shahih Ibnu Sakan(Shahih al Muntaqa)-Abu `Ali Said B.Uthman b.Said Ibn Sakan al-Baghdadi(wafat 353H)
-Al-Muntaqa fil ahkam li Ibn Jarud-Abu Muhammad Abdullah bin Ali b.Al Jarud an-Naisaburi(wafat 307H)
-Mukhatarah li Dhiya`al Maqdisi- Dhiyauddin Muhammad b.Abd Wahid as Sa`di al Maqdisi(wafat 643H)

2.Peringkat Kedua: Hadith-hadith yang boleh diamalkan
- Sunan Abi Daud
-Jami ` Tirmidzi – ada di dalamnya hadith dhai`f di dalamnya dan dinyatakan kedhaifannya
-Musnad Imam Ahmad
-Sunan an-Nasaie

3-Peringkat ketiga: Terdapat di dalamnya hadith shahih, hasan,hadith syaz,munkar dan dha`if

-Sunan Ibnu Majah
-Musnad Abi Daud at-Thayalisi
-Ziadaat(zawaid) Imam Ahmad Ibn Hanbal- Abdullah ibn Hanbal
-Musnad Abd Razak
-Musnad Sai`d ibn Mansur
-Mushannaf Abi Bakr Ibn Abi Syaibah
-Musnad Abi Ya`la
-Musnad al-Bazzar
-Musnad Ibn Jarir,Tahdzib al-Athar,Jamiul Bayan,Tarikh al-Umam wa al-Muluk
-Tafsir Ibn Mardhawaih
-Mu`jam at-Thobrani,al-Awsat,kabir,shagir
-Sunan Daruquthni
-Hilyah al-auliya`-Abu Nua`im
-Sunan al-Baihaqi,Syu`abul Iman

4.Peringkat keempat : Sebilangan besar di dalamnya dihukum dhaif kecuali sebilangan kecil yang dinilai semula dari segi sanadnya boleh dipakai kecuali dikemukakan sanadnya dan dibuktikan kesahihannya.-Tarikh al-Khulafa`- Jalaluddin as-Suyuthi
-Tarikh Ibnu Najjar-
-Musnad al-Firdaus- ad-Dailamy
-Kitab ad-Dhu`afa`-`Uqaili
-Al-Kamil li Ibn `Adi
-Tarikh Khatib al-Baghdadi
-Tarikh Ibnu Asakir

5.Peringkat kelima: Kitab-kitab yang disusun khusus untuk mengumpul hadith-hadith maudhu`di dalamnya
- Maudhu`at- Ibn Jauzi
-Al laalil masnu`ah fi akhbar al-Maudhu`ah - as-Suyuthi
-Maudhua`t- Mulla `Ali al-Qari
-Al- Manarul Munif fi Shahih wa Dha`if- Ibn Qayyim
-Silsilah al-Maudhu`at- Nasiruddin al-Albani

Dan banyak lagi kitab-kitab yang tidak disebut di dalam ini…
Back to top Go down
View user profile
 
Darjat Kitab- Kitab Hadith
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
INTIS - Merintis Jalan Sunnah :: Forum Ilmu :: Al-Hadis-
Jump to: